Ilija Batljan Invest AB (publ) erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren i dess seniora icke-säkerställda gröna obligationer

March 15, 2024 Regulatory

Ilija Batljan Invest AB (publ) (“Bolaget”) meddelade den 27 februari 2024 att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) (”Skriftliga Förfarandet”) söker godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0016101810 (“Obligationerna”) för att bland annat förlänga löptiden och räntekonstruktionen för Obligationerna (”Förslaget”)

Bolaget meddelar härmed att erforderligt kvorum erhölls i det Skriftliga Förfarandet och att den erforderliga majoriteten av de röster som avgavs i det Skriftliga Förfarandet var för Förslaget. Bolaget meddelar vidare att villkoren för effektivitet såsom specificerade i underrättelsen om Skriftligt Förfarande (Eng. Notice of Written Procedure) daterad den 27 februari 2024 har uppfyllts genom att (i) löptiden för det existerande aktieägarlånet (Eng. existing shareholder loan) har förlängts till den 20 april 2026 samt att (ii) Bolaget och Agenten har ingått ett efterställningsavtal (Eng. subordination agreement) på marknadsmässiga villkor för att efterställa bland annat det existerande aktieägarlånet till Bolagets förpliktelser gentemot Obligationsinnehavarna. Förslaget ska anses vara godkänt från och med 15 mars 2024.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer också att publiceras på Bolagets (www.ilijabatljaninvest.com) och Agentens (www.stamdata.com) respektive webbplats.

För ytterligare information kontakta:                           

Ilija Batljan, VD, Ilija Batljan Invest AB (publ), [email protected].

Denna information är sådan information som Ilija Batljan Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2024, klockan 16:20 CET.