Ilija Batljan Invest AB (publ) söker godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren i dess seniora icke-säkerställda gröna obligationer

February 27, 2024 Regulatory

Ilija Batljan Invest AB (publ) (“Bolaget”) meddelar idag att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) söker godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0016101810 (“Obligationerna”) för att bland annat förlänga löptiden och räntekonstruktionen för Obligationerna.

Skriftligt förfarande

Bolaget har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ), i egenskap av agent (“Agenten”) för Obligationsinnehavarna, inleder ett skriftligt förfarande i enlighet med obligationsvillkoren. Syftet med det skriftliga förfarandet är att Obligationsinnehavarna ska ge sitt samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren (”Förslaget”), inklusive (men inte begränsat till):

  1. borttagande av Bolagets möjligheter att göra s.k. tap issues;
  2. en förlängning av obligationernas löptid till och med 20 januari 2026;
  3. ändring av räntekonstruktionen från rörlig ränta till kapitaliserad ränta;
  4. införande av möjlighet för Bolaget att göra frivilliga amorteringar på obligationerna;
  5. ett nytt åtagande för bolaget att söka avyttra s.k. non-core assets och använda mottagna medel från sådana avyttringar till att amortera av icke-efterställd skuld;
  6. ändringar och tillstramningar av Bolagets möjligheter att ställa nya säkerheter, uppta ny skuld (inklusive möjligheter att emittera nya marknadslån), låna ut pengar och att göra utdelningar eller andra värdeöverföringar till aktieägare (inklusive krav på efterställning av aktieägarlån);
  7. införande av begränsningar på Bolagets möjligheter att göra investeringar och förvärv utan Obligationsinnehavarnas samtycke; och
  8. ett nytt av åtagande för Bolaget att det fram till och med datumet som infaller sex (6) månader efter det skriftliga förfarandets godkännande ska ha återköpt Obligationer till minst SEK 300 miljoner.

Vänligen notera att, per dagen för detta pressmeddelande, har Obligationsinnehavare som representerar cirka 38 procent av det justerade nominella beloppet av Obligationerna åtagit sig att rösta för Förslaget.

De föreslagna ändringarna finns återgivna i sin helhet i meddelandet om det skriftliga förfarandet som finns publicerad på Bolagets (https://www.ilijabatljaninvest.com/en/financial-information/bonds/) och Agentens (https://new.stamdata.com/app/) respektive webbplats.

För att vara berättigad att rösta i det skriftliga förfarandet måste en Obligationsinnehavare vara registrerad i skuldboken för Obligationerna som direktregistrerad ägare eller som förvaltare med avseende på en eller flera Obligationer den 1 mars 2024. En fullständig och korrekt ifylld röstsedel måste vara Agenten tillhanda senast kl. 15.00 (CET) den 15 mars 2024. Det skriftliga förfarandet kan komma att avslutas i förväg om erforderligt kvorum och en tillräcklig majoritet för att godkänna Förslaget har mottagits innan den 15 mars 2024. Bolaget uppmanar samtliga Obligationsinnehavare att lämna in sina röster så snart som möjligt.

Bolaget förväntas offentliggöra resultatet av det skriftliga förfarandet senast den 15 mars 2024. Efter sådant offentliggörande kommer resultatet av det skriftliga förfarandet publiceras på Bolagets och Agentens respektive webbplats.

***

För ytterligare information kontakta:                       

Ilija Batljan, VD, Ilija Batljan Invest AB (publ), [email protected].

Denna information är sådan information som Ilija Batljan Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2024, kl. 11:00 CET.