Ilija Batljan Invest AB skjuter tillfälligt upp räntebetalningar på utestående hybridobligationer

May 30, 2023 Regulatory

Ilija Batljan Invest AB (publ) (”IB Invest” eller ”Bolaget”) är ett investmentbolag med fokus på hållbara investeringar och stark närvaro i den svenska fastighetsmarknaden. Bolagets mest betydelsefulla innehav, vilket utgör kärnan i verksamheten, är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”), där IB Invest agerar som den enskilt största ägaren med en total ägarandel motsvarande cirka 18,4% och 4,8% av rösterna respektive kapitalet i SBB. Bolagets investeringsstrategi bygger på investeringar med återkommande och stabila kassaflöden i kombination med investeringar i hållbara och digitala affärsmodeller med tillväxtpotential.

Den 8 maj 2023 meddelade SBB sin avsikt att skjuta upp utbetalningen av den redan beslutade vinstutdelningen till att infalla senast inför årsstämman 2024.  Den tidigare beslutade vinstutdelningen till stamaktieägarna uppgår till 1,44 kronor per A- och B-aktie med månadsvis utbetalning, samt 2,00 kronor per D-aktie med kvartalsvis utbetalning (“Utdelningen”). SBB har kallat till extra bolagsstämma per 14 juni 2023 för att ge styrelsen i SBB möjligheten att senarelägga tidpunkterna för utbetalning av Utdelningen.

Utdelningen från SBB är en viktig komponent för Bolagets totala intjäning. IB Invest har bland annat ett hybridlån med evig löptid (ISIN SE0016101638) med ränteförfallodagar den 15 mars, 15 juni, 15 september, samt 15 december årligen (”Hybridlånet”). Per villkoren för Hybridlånet förbehåller sig Bolaget rätten att ensidigt fatta beslut om att skjuta upp enskilda eller flera räntebetalningar. Mot bakgrund av det beslut som ämnas fattas vid SBBs bolagsstämma den 14 juni 2023, har IB Invest beslutat, i enlighet med Hybridlånets villkor, att tillfälligt skjuta upp räntebetalningarna under Hybridlånet med start fr.o.m. ränteförfallodagen den 15 juni 2023. IB Invest avser att meddela när räntebetalningarna förväntas att återupptas och inga ytterligare meddelanden kommer att ges från Bolaget huruvida fler räntebetalningar skjuts upp efter den 15 juni 2023.

Oaktat Bolagets vilja och ambition att över tid fullgöra samtliga förpliktelser gentemot investerare – både avtalade såväl som förväntade – anser Bolaget att den tillfälliga åtgärden att skjuta upp Hybridlånets räntebetalningar är aktsam mot bakgrund av rådande marknadsförutsättningar samt det förväntade beslutet från SBBs bolagsstämma om att senarelägga Utdelningen. IB Invest avser att arbeta aktivt för att återuppta räntebetalningarna under Hybridlånet så snart tillfälle ges.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ilija Batljan, styrelseledamot, [email protected]

Denna information utgör insiderinformation som Ilija Batljan Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2023 kl. 18:35 CEST.