Rapport Q1 2022 för Ilija Batljan Invest AB (publ)

May 31, 2022 Regulatory

Jan-Mar 2022

Resultat efter skatt uppgick till -246 MSEK (178).

Soliditet uppgick till 71 procent (55).

Väsentliga händelser under 2022

Bolaget levererar ett resultat om -246 mkr (178) mkr för första kvartalet 2022. Detta förklaras av negativa orealiserade värdeförändringar. Samtidigt redovisar bolaget en stark ökning av kassaflödet och fortsätter att bygga på utdelningsbasen vilket är den viktigaste förutsättningen för långsiktig uthållighet och värdeskapande. Bolagets finansiella ställning med en justerad soliditet på 73% är stark och bolaget har fortsatt att investera under kvartalet. Investeringar har gjorts framförallt i gröna tillgångar samt i bolagets huvudinnehav SBB.

Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2022

För vidare information vänligen kontakta:
Ilija Batljan, styrelseledamot, [email protected]

Denna information är sådan information som Ilija Batljan Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 19:25 CET.