Rapport Q1 2023 för Ilija Batljan Invest AB (publ): justerad soliditet 63%

June 8, 2023 Regulatory

Januari-Mars 2023

Resultat efter skatt uppgick till  -511 MSEK (-246).

Soliditet uppgick till 59 procent (71). Justerad soliditet uppgick till 63 procent (73).

Väsentliga händelser under kvartalet

Kvartalet har präglats av stor osäkerhet med stigande räntor, fortsatt hög inflation och kreditåtstramning. I denna osäkra tid levererar bolaget ett resultat om – 511 mkr (- 246).

Bolagets justerade soliditet var 63 % i slutet av kvartalet. Resultat från andelar i intressebolag/joint ventures uppgick under kvartalet till – 339 Mkr (82). Resultat från andelar i intressebolag/joint ventures har under kvartalet påverkats av SBB:s negativa värdeförändringar. IBIAB:s andel av SBB:s substansvärde (EPRA NRV) indikerar inget nedskrivningsbehov.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Den 8 maj 2023 meddelade SBB sin avsikt att skjuta upp utbetalningen av den redan beslutade vinstutdelningen till att infalla senast inför årsstämman 2024. Mot bakgrund av det beslut som ämnas fattas vid SBBs bolagsstämma den 14 juni 2023, har IB Invest beslutat den 30 maj, i enlighet med Hybridlånets villkor, att tillfälligt skjuta upp räntebetalningarna under Hybridlånet med start fr.o.m. ränteförfallodagen den 15 juni 2023. IB Invest avser att meddela när räntebetalningarna förväntas att återupptas och inga ytterligare meddelanden kommer att ges från Bolaget huruvida fler räntebetalningar skjuts upp efter den 15 juni 2023.

Scope har sänkt bolagets rating till BB+.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ilija Batljan, styrelseledamot, [email protected]

Denna information utgör insiderinformation som Ilija Batljan Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2023 kl. 21:00 CEST.