Rapport Q1 2024 för Ilija Batljan Invest AB (publ): justerad soliditet 44%

June 6, 2024 Regulatory

Januari-Mars 2024

Resultat efter skatt uppgick till -34 Mkr (-511).

Soliditet uppgick till 40 procent (59). Justerad soliditet uppgick till 44 procent (63).

Väsentliga händelser under kvartalet

Bolagets resultat fortsätter att påverkas av SBB:s negativa värdeförändringar. Periodens resultat blev -34 Mkr (- 511 Mkr).    

IBIAB har starkt fokus att minska skuldsättningen. Bolaget har till och med Q1 återköpt egna gröna obligationer för 33 Mkr. I december 2023 avtalade IBIAB med Logistea AB (publ) om försäljning av tomträtten Rustebud 1:161 i Karlstad samt fastigheten Skiffern 2 i Nybro med ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 188,8 Mkr. Logistea betalar för fastigheterna kontant och med en tvåårig säljarrevers om 20 Mkr. Den 30 januari 2024 frånträdde IBIAB fastigheterna i Karlstad och Nybro.        

Den 27 februari 2024 meddelade IBIAB att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) söker godkännande från innehavare av dess gröna obligationer med ISIN SE0016101810 för att ändra vissa villkor för obligationen. Den 15 mars 2024 meddelade IBIAB att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) fått godkännande från innehavare av dess gröna obligationer för att bland annat förlänga löptiden till 20 januari 2026 och ändra räntekonstruktionen för obligationerna till PIK-ränta.             

Bolagets justerade soliditet var 44 % i slutet av Q1 2024.       

För vidare information vänligen kontakta:

Ilija Batljan, styrelseledamot, [email protected]

Denna information är sådan information som Ilija Batljan Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juni 2024 kl. 20:00 CET.