Rapport Q2 2021 för Ilija Batljan Invest AB

August 31, 2021 Regulatory

Första halvåret 2021

Resultat efter skatt uppgick till 659 MSEK.

Belåningsgraden (net LTV) uppgick till 17,2%

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Alla bolagets fokusområden har utvecklats väl under andra kvartalet. Ilija Batljan Invest AB (publ) (“IBIAB” eller “bolaget”) levererar ett resultat om 659 mkr för första halvåret 2021. Bolaget uppvisar en LTV i enlighet med obligationsvillkoren på 17,1%. IBIAB har under andra kvartalet erhållit en investment grade rating BBB- från Scope och upprättat Grönt ramverk för hållbara obligationer. Ramverket för gröna obligationer är utvecklat för att möjliggöra finansiering av hållbara fastigheter, investeringar i förnybar energi och investeringar i hållbara företag som bidrar till att minska klimatförändringarna och bidra till anpassningen till klimatförändringarna. Ramverket har granskats av en extern oberoende granskare, norska CICERO, Center for International Climate Research, och IBIAB:s gröna ramverk för hållbara obligationer har tilldelats betyget medelgrön. Under andra kvartalet har IBIAB framgångsrikt emitterat icke säkerställda obligationer med ISIN SE0016101810 till ett totalt belopp om 1 100 000 000 kronor inom ett rambelopp om 2 500 000 000 kronor (“Gröna obligationer”) med rörliga ränta om STIBOR3M + 3,25% och eviga hybridobligationer med rörlig ränta om STIBOR3M + 6,75% med ISIN SE0016101638 till ett totalt belopp om 600 000 000 kronor inom ett rambelopp om 750 000 000 kronor (“Hybridobligationerna”).

Det totala marknadsvärdet för innehavet i SBB var 2 706 mkr i slutet av kvartalet. Investeringar i logistikfastigheter är det andra benet i bolaget och marknadsvärdet för exponering i logistikfastigheter uppgick till 636 mkr i slutet av kvartalet. Det område som förväntas växa mest under de närmaste åren är investeringar i innehav som väsentligt bidrar till begränsning eller anpassning till klimatförändringar (hållbara företagsinnehav). Under första kvartalet gjordes första investering i Exeger och Coloreel, två bolag som kan göra skillnad för klimatet. Under andra kvartalet har bolaget gjort en större investering i Exeger, tecknat sig för nyemission i Coloreel och investerat i We aRe Spin Dye. Exeger bygger en ny hållbar industri i Sverige och skapar nya arbetstillfällen inom tillverkning och forskning. Exegers solcellsmaterial Powerfoyle är en av Sveriges främsta innovationer och precis vad världen behöver just nu eftersom “plug-in” elektricitet står för mer än en fjärdedel av de 51 miljarder ton koldioxid som släpps ut av världen varje år. Varje konsumentprodukt kan förbättras med Powerfoyle, för både användare och miljö. Exeger är världens viktigaste aktör för att minska utsläpp från “plug-in” konsumentprodukter och kan därmed bidra starkt för att vi ska undvika det som av Bill Gates beskrivits som “en klimatkatastrof”. Coloreel är ett svenskt bolag med en fantastisk textilinnovation som tack vare en banbrytande teknik för broderi möjliggör färgning av textiltråd av hög kvalitet vid behov och med bl.a. stora vattenbesparingar som konsekvens. IBIAB har deltagit i Hexicons IPO med en investering om 60 mkr och har gjort sin första investering i Candles Scandinavia, Skandinaviens största tillverkare av ljus baserat på hållbart, växtbaserat vax i Skandinavien.

Det fjärde investeringsområde där IBIAB är verksam är investeringar i digitala affärsmodeller. Under andra kvartalet har bolaget fortsatt att investera i det digitala apoteket Meds, där IBIAB idag är 3:e störste ägare. Vi har också kompletterat innehavet i Kameo med att investera i Tessin samtidigt som vi investerat i Yabie.

Givet innehavet i SBB (98% av SBB:s tillgångar utgörs av social infrastruktur) som i december 2020 emitterade världens största sociala obligation och fortsatte med en lika stor i maj 2021 om ytterligare 750 miljoner Euro kombinerat med de stora investeringar som IBIAB har gjort i investeringar i innehav som väsentligt bidrar till begränsning eller anpassning till klimatförändringar har IBIAB en investeringsportfölj som har en stark hållbarhetsprägel.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

Bolaget har i augusti emitterat ytterligare 150 mkr inom ramen för bolagets hybridobligation om 750 mkr. Därmed är hela ramen för Hybridobligationerna utnyttjat.

För vidare information vänligen kontakta: Ilija Batljan, styrelseledamot, [email protected]