Rapport Q2 2023 för Ilija Batljan Invest AB (publ): justerad soliditet 50%

August 31, 2023 Regulatory

Januari-Juni 2023

Resultat efter skatt uppgick till  -1 560 MSEK (-600).

Soliditet uppgick till 46 procent (63). Justerad soliditet uppgick till 50 procent (66).

Utdrag från väsentliga händelser under perioden

Perioden har präglats av fortsatt stor osäkerhet med stigande räntor, fortsatt hög inflation och kreditåtstramning. I denna osäkra tid levererar bolaget ett resultat om – 1 560 Mkr (- 600).

Resultat från andelar i intressebolag/joint ventures uppgick under perioden till – 939 Mkr (- 299). Resultat från andelar i intressebolag/joint ventures har under perioden påverkats av SBB:s negativa värdeförändringar. IBIAB:s andel av SBB:s substansvärde (EPRA NRV) indikerar inget nedskrivningsbehov. Av resultat från övriga tillgångar -566 Mkr (-292) avser -465 Mkr omvärderingar, inte kassaflödespåverkande.

Det område som förväntas växa mest under de närmaste åren och som också presterat ett bra resultat under året är investeringar i innehav som väsentligt bidrar till begränsning av eller anpassning till klimatförändringar (hållbara företagsinnehav). Både Emergy och Hexicon utvecklas väl.

Bolagets justerade soliditet var 50 % i slutet av perioden.

För vidare information vänligen kontakta:

Ilija Batljan, styrelseledamot, [email protected]

Denna information är sådan information som Ilija Batljan InvestAB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2023 kl. 21:30 CET.