Rapport Q3 2021 för Ilija Batljan Invest AB (publ)

November 30, 2021 Regulatory

Jan-Sept 2021

Resultat efter skatt uppgick till 882 MSEK.

Justerad soliditet uppgick till 72%

Väsentliga händelser under perioden Januari September 2021

Alla bolagets fokusområden har utvecklats väl under andra kvartalet. Ilija Batljan Invest AB (publ) (“IBIAB” eller “bolaget”) levererar ett resultat om 882 mkr för första halvåret 2021. Alla bolagets fokusområden har utvecklats väl under perioden. Bolaget levererar ett resultat om 882 mkr för första nio månader 2021. Bolaget uppvisar en LTV på 15,2%. Bolaget har erhållit en investment grade rating BBB- och upprättat Grönt ramverk för hållbara obligationer. Ramverket för gröna obligationer är utvecklat för att möjliggöra finansiering av hållbara fastigheter, investeringar i förnybar energi och investeringar i hållbara företag som bidrar till att minska klimatförändringarna och bidra till anpassningen till klimatförändringarna. Ramverket har granskats av en extern oberoende granskare, norska CICERO, Center for International Climate Research, och IBIAB:s gröna ramverk för hållbara obligationer har tilldelats betyget medelgrön.

Under året har IBIAB framgångsrikt emitterat icke säkerställda obligationer med ISIN SE0016101810 till ett totalt belopp om 1 100 000 000 kronor inom ett rambelopp om 2 500 000 000 kronor (“Gröna obligationer”) med rörliga ränta om STIBOR3M + 3,25% och eviga hybridobligationer med rörlig ränta om STIBOR3M + 6,75% med ISIN SE0016101638 till ett totalt belopp om 750 000 000 kronor inom ett rambelopp om 750 000 000 kronor (“Hybridobligationerna”).

Det totala marknadsvärdet för innehavet i SBB var 3 689 mkr i slutet av perioden. Investeringar i logistikfastigheter är det andra benet i bolaget och marknadsvärdet för exponering i logistikfastigheter uppgick till 744 mkr i slutet av perioden. Det område som förväntas växa mest under de närmaste åren är investeringar i innehav som väsentligt bidrar till begränsning eller anpassning till klimatförändringar (hållbara företagsinnehav).

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets slut

Castellum lämnade den 2 augusti 2021 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden (där IBIAB:s JV-bolag Ilija Batljan Invest Fast1 AB var näst största ägare) att förvärva samtliga aktier i Kungsleden i syfte att bolagen ska gå samman. Budet fullföljdes 10 november 2021.

För vidare information vänligen kontakta:

Ilija Batljan, styrelseledamot, [email protected]