Rapport Q3 2022 för Ilija Batljan Invest AB (publ): Justerad soliditet 69 procent

November 30, 2022 Regulatory

Juli-September 2022

  • Resultat efter skatt uppgick till -299 MSEK (223).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 22 MSEK (51).
  • Soliditet uppgick till 67 procent (74). Justerad soliditet 69 procent (76).

Januari-September 2022

  • Resultat efter skatt uppgick till -900 MSEK (882).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 132 MSEK (50).
  • Soliditet uppgick till 67 procent (74).

Väsentliga händelser under 2022

Stark kassaflödesutveckling levererades under årets första nio månader. Kassaflödet från den löpande verksamheten har ökat till 132 mkr från 50 mkr motsvarande period föregående år.

Bolagets finansiella ställning med en justerad soliditet på 69 procent är stark.

Bolaget har publicerat uppgifter om koldioxidavtryck som visar att bolagets koldioxidutsläpp är mycket låga.

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2022

För vidare information vänligen kontakta:
Ilija Batljan, styrelseledamot, [email protected]

Denna information är sådan information som Ilija Batljan Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2022 kl. 20:30 CET.