Rapport Q3 2023 för Ilija Batljan Invest AB (publ): justerad soliditet 49%

November 30, 2023 Regulatory

Januari-September 2023

Resultat efter skatt uppgick till  -1 701 MSEK (-900).

Soliditet uppgick till 45 procent (63). Justerad soliditet uppgick till 49 procent (66).

Utdrag från väsentliga händelser under perioden

Perioden har präglats av fortsatt stor osäkerhet med stigande långräntor, fortsatt hög inflation och kreditåtstramning. I denna osäkra tid levererar bolaget ett resultat om – 1 701 Mkr (- 900). Resultat från andelar i intressebolag/joint ventures uppgick under perioden till – 1 330 Mkr (- 421). Resultat från andelar i intressebolag/joint ventures har under perioden påverkats av SBB:s negativa värdeförändringar. IBIAB:s andel av SBB:s substansvärde (EPRA NRV) indikerar inget nedskrivningsbehov. Av resultat från övriga tillgångar -238 Mkr (-457) avser den största delen omvärderingar, inte kassaflödespåverkande.

Det område som förväntas växa mest under de närmaste åren och som också presterat ett bra resultat under året är investeringar i innehav som väsentligt bidrar till begränsning av eller anpassning till klimatförändringar (hållbara företagsinnehav). Emergy som är vårt största innehav i sektorn fortsätter med sin framgångsrika satsning på Västra Balkan och Rumänien och bolaget räknar att ha sina första 168 Mwh vindkraft klart för att bygga under första kvartalet nästa år. Hexicon där vi är största ägare fortsätter med att stärka sin utvecklingsportfölj. Den 7 juli bekräftade den brittiska regeringen att Hexicon AB:s TwinHub-projekt i Keltiska havet har tilldelats ett CfD-kontrakt för sitt 32 MW flytande vindprojekt till ett lösenpris på £87,30/MWh (2012 reala priser), vilket tar projektet ett betydande steg närmare slutförandet. Hexicons samriskföretag med Mainstream Renewable Power, Freja Offshore, lämnade i juni in en ansökan om en havsbaserad vindkraftspark i Östersjön vid namn Cirrus utanför sydkusten av Sverige med potential att leverera 10 TWh årligen motsvarande en halv miljon svenska småhus förbrukning. Freja Offshore lämnade i slutet av oktober in ytterligare en ansökan om en havsbaserad vindkraftspark med en kapacitet på 2,5 GW (motsvarande mer än hela energibehovet i regionerna Sörmland och Östergötland i Sverige).

Bolagets justerade soliditet var 49 % i slutet av kvartalet.

För vidare information vänligen kontakta:

Ilija Batljan, styrelseledamot, [email protected]

Denna information är sådan information som Ilija Batljan InvestAB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 November 2023 kl. 21:30 CET.