Rapport Q4 2021 för Ilija Batljan Invest AB (publ)

February 28, 2022 Regulatory

Jan-Dec 2021

  • Resultat efter skatt uppgick till 2 079 MSEK (715).
  • Soliditet uppgick till 74 (57)

Väsentliga händelser under 2021

Alla bolagets fokusområden har utvecklats väl under perioden. Bolaget levererar ett resultat om 2 079 mkr för året 2021. Soliditeten har ökat kraftigt med 17 procentenheter under 2021. Den justerade soliditeten var 76 % (61) en ökning med 15 procentenheter under 2021. Bolaget har under andra kvartalet erhållit en investment grade-rating BBB- från Scope och upprättat Grönt ramverk för hållbara obligationer. Ramverket har granskats av en extern oberoende granskare, norska CICERO, Center for International Climate Research, och IBIAB:s gröna ramverk för hållbara obligationer har tilldelats betyget medelgrön. Under året har IBIAB framgångsrikt emitterat icke säkerställda obligationer med ISIN SE0016101810 till ett totalt belopp om 1 200 000 000 kronor inom ett rambelopp om 2 500 000 000 kronor med rörliga ränta om STIBOR3M + 3,25% och eviga hybridobligationer med rörlig ränta om STIBOR3M + 6,75% med ISIN SE0016101638 till ett totalt belopp om 750 000 000 kronor inom ett rambelopp om 750 000 000 kronor.

Bolagets huvudinnehav är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) där bolaget äger 76 293 281 aktier varav 63 495 701 A-aktier, 12 267 580 B-aktier, 530 000 D-aktier. Övriga fokusområden är logistik, hållbara investeringar och digitala investeringar. Det totala marknadsvärdet för innehavet i SBB var 5 049 mkr i slutet av perioden (det bokförda värdet enligt IFRS var 3 072 mkr.)

Investeringar i logistikfastigheter är det andra fokusområdet i bolaget och marknadsvärdet för exponering i logistikfastigheter uppgick till 1 136 mkr varav Logistea 539 mkr i slutet av perioden. Castellum lämnade den 2 augusti 2021 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden (där IBIAB:s JV-bolag Ilija Batljan Invest Fast1 AB var näst största ägare) att förvärva samtliga aktier i Kungsleden i syfte att bolagen ska gå samman. Budet fullföljdes 10 november 2021.

Det område som förväntas växa mest under de närmaste åren är investeringar i innehav som väsentligt bidrar till begränsning eller anpassning till klimatförändringar (hållbara företagsinnehav). Under första kvartalet gjordes en första investering i Exeger och Coloreel, två bolag som kan göra skillnad för klimatet. Under andra kvartalet har bolaget gjort en större investering i Exeger och tecknat sig för nyemission i Coloreel. Exeger bygger en ny hållbar industri i Sverige och skapar nya arbetstillfällen inom tillverkning och forskning. Exegers solcellsmaterial Powerfoyle är en av Sveriges främsta innovationer och precis vad världen behöver just nu eftersom “plug-in” elektricitet står för mer än en fjärdedel av de 51 miljarder ton koldioxid som släpps ut av världen varje år. Varje konsumentprodukt kan förbättras med Powerfoyle, för både användare och miljö. Exeger är världens viktigaste aktör för att minska utsläpp från “plug-in” konsumentprodukter och kan därmed bidra starkt för att vi ska undvika det som av Bill Gates beskrivits som “en klimatkatastrof”. Coloreel är ett svenskt bolag med en fantastisk textilinnovation som tack vare en banbrytande teknik för broderi möjliggör färgning av textiltråd av hög kvalitet vid behov och med bl.a. stora vattenbesparingar som konsekvens. IBIAB har deltagit i Hexicons IPO med en investering om 60 mkr och har gjort sin första investering i Candles Scandinavia, Skandinaviens största tillverkare av ljus baserat på hållbart, växtbaserat vax i Skandinavien. IBIAB har också investerat i både stam- och preferensaktier i OrganoWood.

Det fjärde investeringsområdet där IBIAB är verksamt är investeringar i digitala affärsmodeller. Under året har bolaget fortsatt att investera i det digitala apoteket Meds, där IBIAB idag är 3:e störste ägare. Vi har också kompletterat innehavet i Kameo med att investera i Tessin samtidigt som vi investerat i Yabie. Givet innehavet i SBB (99% av SBB:s tillgångar utgörs av social infrastruktur) och de stora investeringar som IBIAB har gjort i investeringar i innehav som väsentligt bidrar till begränsning eller anpassning till klimatförändringar har IBIAB en investeringsportfölj som har en stark hållbarhetsprägel.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Under första kvartalet 2022 har IBIAB framgångsrikt emitterat ytterligare 150 mkr icke säkerställda obligationer.

För vidare information vänligen kontakta: Ilija Batljan, styrelseledamot, [email protected]

Denna information är sådan information som Ilija Batljan Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 17:45 CET.