Rapport Q4 2023 för Ilija Batljan Invest AB (publ): justerad soliditet 43%

February 29, 2024 Regulatory

Januari-December 2023

Resultat efter skatt uppgick till -2 083 MSEK (-1 261).

Soliditet uppgick till 38 procent (63). Justerad soliditet uppgick till 43 procent (66).

Utdrag från väsentliga händelser under perioden

Ilija Batljan Invest AB (IBIAB) har starkt fokus att minska skuldsättningen. Bolaget har under fjärde kvartalet återköpt egna gröna obligationer för drygt 20 mkr. I december avtalade IBIAB med Logistea AB (publ) om försäljning av tomträtten Rustebud 1:161 i Karlstad samt fastigheten Skiffern 2 i Nybro med ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 188,8 mkr. Logistea betalar för fastigheterna kontant och med en tvåårig säljarrevers om 20 mkr.

Bolagets resultat fortsätter att påverkas starkt av SBB:s negativa värdeförändringar. Årets resultat blev – 2 083 Mkr (- 1 261). Av resultat från övriga tillgångar -298 Mkr (-536) avser den största delen omvärderingar, inte kassaflödespåverkande.

Bolagets justerade soliditet var 43 % i slutet av kvartalet.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Bolaget och dess koncernbolag har fortsatt med återköp av bolagets gröna obligation.

Den 30 januari frånträdde IBIAB fastigheterna i Karlstad och Nybro.

Den 27 februari meddelade IBIAB att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) söker godkännande från innehavare av dess gröna obligationer med ISIN SE0016101810 för att bland annat förlänga löptiden till 20 januari 2026 och ändra räntekonstruktionen för obligationerna till PIK-ränta. Per dagen för pressmeddelandet hade obligationsinnehavare som representerar cirka 38 procent av det justerade nominella beloppet av obligationerna åtagit sig att rösta för förslaget.

För vidare information vänligen kontakta:

Ilija Batljan, styrelseledamot, [email protected]

Denna information är sådan information som Ilija Batljan Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 21:00 CET.