Ilija Batljan Invest AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

May 17, 2024 Regulatory

Ilija Batljan Invest AB (publ) (”IBIAB”) publicerar idag sin årsredovisning för 2023. I årsredovisningen har gjorts mindre justeringar huvudsakligen som konsekvens av de ändringar som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) publicerat i samband med sin årsredovisning.

SBB offentliggjorde den 29 april 2024 i samband med slutförandet av årsredovisningen för 2023 att det identifierats fel i bokslutskommunikén för 2023 som offentliggjordes den 27 februari 2024. SBB har tagit fram ett rättelseblad för bokslutskommuniké för 2023 som finns tillgänglig på SBB:s hemsida. Det skall läsas tillsammans med bokslutskommunikén publicerad den 27 februari 2024. Felen som identifierats och korrigerats avser nedskrivningsprövning av goodwill, redovisning av försäljning av dotterbolag samt redovisning av återköp av obligationer. Detta får effekter på posterna Värdeförändring fastigheter, Nedskrivning goodwill, Ränteintäkter och liknande poster, Resultat av förtidslösen lån, Uppskjuten skatt samt Årets resultat, avvecklad verksamhet. SBB:s rättelse berör bland annat att posten Nedskrivning goodwill har justerats från -1 150 mkr till 0. Rättelsen medför en positiv resultateffekt om 1 150 mkr för SBB:s korrigerade fjärde kvartalet 2023. Det betyder att IBIABs resultat från Intressebolag justeras med 90,535 mkr.

Vidare har IBIAB också korrigerat och bokat in den av SBB beslutade men inte utbetalda utdelningen om 1,2 kr per aktie. I samband med korrigeringarna har IBIAB vidare korrigerat värdet för förvaltningsfastigheterna från 319,226 mkr till 288,026 mkr i enlighet med det avtalade värdet i samband med Logistea- försäljningen (transaktionen slutfördes den 30 januari 2024).

Summerat justeras årets resultat 2023 för IBIAB från – 2 083,219 mkr (rapporterat i IBIAB:s Q4 rapport som publicerades den 28 februari 2024) till att årets resultat blir – 2 017,385 mkr.

Årsredovisningen finns tillgänglig på IBIAB:s webbplats, samt i bifogad fil.

För vidare information vänligen kontakta:

Ilija Batljan, styrelseledamot, [email protected]