Rapport Q2 2022 för Ilija Batljan Invest AB (publ): Starka kassaflöden och säkrat refinansiering 2024

August 31, 2022 Regulatory

April-Juni 2022

  • Resultat efter skatt uppgick till -355 MSEK (480).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 96 MSEK (26).
  • Soliditet uppgick till 69 procent (74).

Januari-Juni 2022

  • Resultat efter skatt uppgick till -600 MSEK (659).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 110 MSEK (0).
  • Soliditet uppgick till 69 procent (74).

Väsentliga händelser under 2022

Stark kassaflödesutveckling levererades under andra kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet blev 32 MSEK, tittar man på halvåret så har kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet ökat med 56 MSEK från -5 MSEK till 51 MSEK.

Andra kvartalet har som sagt präglats av stor osäkerhet med stigande räntor, minskade aktiepriser, hög inflation och kraftigt stigande energipriser och det fruktansvärda angreppet av Ryssland på Ukraina som troligen har påverkat Europas utveckling för alltid. I denna osäkra tid levererar bolaget ett resultat om -355 MSEK (480)  för andra kvartalet 2022. Givet hur förutsättningarna varit med stor turbulens på marknaden är detta ett godkänt resultat. Bolaget redovisar en stark ökning av kassaflödet och fortsätter att bygga på utdelningsbasen vilket är den viktigaste förutsättningen för långsiktig uthållighet och värdeskapande. IBIAB har under första halvåret ökat bekräftade lånelöften med ytterligare 500 MSEK. Detta tillsammans med sedan tidigare outnyttjade bekräftade lånelöften om 550 MSEK betyder att IBIAB säkrat refinansiering av 1,05 mdr kronor av obligationslånet om 1,35 mdr kronor som förfaller i december 2024.

Bolagets finansiella ställning med en justerad soliditet på 71% är stark och bolaget har fortsatt att investera under kvartalet. Investeringar har gjorts framförallt i gröna tillgångar samt i bolagets huvudinnehav SBB.

Bilaga: Delårsrapport januari – juni 2022

För vidare information vänligen kontakta:
Ilija Batljan, styrelseledamot, [email protected]

Denna information är sådan information som Ilija Batljan Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2022 kl. 18:15 CET.