Rapport Q4 2022 för Ilija Batljan Invest AB (publ): Justerad soliditet 66 procent

February 28, 2023 Regulatory

Oktober-December 2022

  • Resultat efter skatt uppgick till -361 MSEK (1 197).
  • Soliditet uppgick till 63 procent (74). Justerad soliditet uppgick till 66 procent (76)

Januari-December 2022

  • Resultat efter skatt uppgick till -1 261 MSEK (2 079).
  • Soliditet uppgick till 63 procent (74).

Väsentliga händelser under 2022

Stark kassaflödesutveckling levererades under året. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital har nästan dubblerats till 67 mkr från 35 mkr förra året.

I denna osäkra tid levererar bolaget ett resultat om -361 mkr (1 197) mkr för fjärde kvartalet 2022 och årets resultat om -1 261 mkr (2 079). Givet hur förutsättningarna varit med stor turbulens på marknaden, kraftigt ökad inflation, stigande räntor och en frusen obligationsmarknad är detta ett godkänt resultat. Bolaget redovisar en stark ökning av kassaflödet och fortsätter att bygga på utdelningsbasen vilket är den viktigaste förutsättningen för långsiktig uthållighet och värdeskapande.

Resultat från andelar i intressebolag/joint ventures uppgick under året till -658 Mkr (1 481). Resultat från andelar i intressebolag/joint ventures har under året påverkats av den nedvärdering som SBB gjort av sitt fastighetsbestånd. IBIAB:s andel av SBB:s substansvärde (EPRA NRV) indikerar inget nedskrivningsbehov.

Bolagets finansiella ställning med en justerad soliditet på 66 procent är stark.

Bolaget har publicerat uppgifter om koldioxidavtryck som visar att bolagets koldioxidutsläpp är mycket låga och har dessutom minskat med 8,4 under 2022.

Bilaga: Delårsrapport januari – december 2022

För vidare information vänligen kontakta:

Ilija Batljan, styrelseledamot, [email protected]

Denna information är sådan information som Ilija Batljan InvestAB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 19:00 CET.